miércoles, 22 de abril de 2015

AVALIACIÓN FINAL 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

No artigo 20.3 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada pola Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), establécese a realización dunha avaliación, de carácter diagnóstico, en sexto curso da Educación Primaria, indicando que "os centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os alumnos e alumnas ao finalizar o sexto curso de Educación Primaria". Esta avaliación desenvolverase segundo dispoñan as administracións educativas e "comprobará o grao de dominio das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en comunicación lingüística (en castelán, en linguas propias e en lingua estranxeira) e en matemáticas.

O Instituto Nacional de Avaliación Educativa (INEE) ofrece ao igual que xa o fixo coa avaliación de 3º de Primaria modelos de probas completas ademais do Marco Xeral desta avaliación, coa finalidade de ofrecer información e orientación á comunidade educativa.

Material para o alumnado
  • Competencia en comunicación lingüística (español)
Proba de comprensión oral y escrita
Proba de expresión oral y escrita
Audios para a comprensión oral: audio 1 audio 2

  • Competencia en comunicación lingüística (inglés)
Probas de comprensión oral e escrita e de expresión oral e escrita
  • Competencia matemática
Proba de competencia matemática
  • Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Proba de competencia en ciencia e tecnoloxía

Ademais no Blog do CNIIEofrécese un modelo de probas completas de inglés para a avaliación de sexto curso de Educación Primaria.